top of page

Algemene voorwaarden Kattenhotel Vechtzicht

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Het pension: Kattenhotel Vechtzicht, die de verzorging van het onder te brengen dier op zich neemt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
b. De pensionhouder: De vertegenwoordiger van Kattenhotel Vechtzicht.
c. De eigenaar: De eigenaar, ook wel te noemen klant, of diens gemachtigde van het in het pension onder te brengen dier.
d. Het gastdier: De kat(ten) van de eigenaar/klant.
e. Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de pensionhouder en de eigenaar, waarbij de pensionhouder zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de eigenaar te betalen prijs. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de eigenaar schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, in de vorm van
een factuur.


Artikel 2. Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.


Artikel 3. Persoonsgegevens
De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de pensionhouder op de hoogte is van de juiste adresgegevens en telefoonnummers van de eigenaar. De opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.


Artikel 4. Reservering
Reserveren kan via de website, telefonisch, of per mail. Door het plaatsen van een reservering verklaart de klant kennis te hebben genomen van de richtlijnen en de algemene voorwaarden en deze voor akkoord te verklaren.


Artikel 5. Betaling
In de vermelde prijs per dag per gastdier zijn inbegrepen de kosten van de verzorging, voeding en huisvesting. De eigenaar dient bij het brengen van het gastdier de volledige pensionkosten volledig per i-deal, bankoverschrijving of contant ter plaatse te hebben voldaan. Bij het eerder ophalen van
het gastdier vindt geen restitutie plaats. Bij het later ophalen van het gastdier dan afgesproken, dient de eigenaar de extra pensionkosten bij het ophalen meteen te voldoen. Bij verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat.


Artikel 6. Annulering

Bij annulering door de eigenaar gelden de volgende voorwaarden:

 • Annulering tot 6 weken vóór de aankomstdatum: administratiekosten,

 • Annulering vanaf 6 weken vóór de aankomstdatum: 50% van de prijs,

 • Annulering vanaf 2 weken vóór de aankomstdatum: 100% van de prijs.


Artikel 7. Voeding en medicijnen
Indien het gastdier gebruik maakt van specifieke (dieet)voeding, dan dient de eigenaar dit zelf in voldoende mate voor de afgesproken pensionperiode mee te nemen en het voer te voorzien van zowel naam van de eigenaar als de naam van het gastdier. Er vindt geen compensatie plaats op de pensionkosten wanneer het gastdier geen gebruik mag of wil maken van voeding aanwezig in het pension. Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de eigenaar voldoende medicijnen af te geven voor de gehele pensionperiode, evenals
een gebruiksaanwijzing, en deze te voorzien van de namen van zowel eigenaar als gastdier.


Artikel 8. Vaccinaties
Het gastdier dient bij binnenkomst in het pension gevaccineerd te zijn, zoals vermeld in onze logeervoorwaarden. De jaarlijkse vaccinaties tegen niesziekte mogen niet ouder zijn dan 12 maanden. De vaccinatie tegen kattenziekte niet ouder dan 36 maanden. Voor alle vaccinaties geldt niet jonger dan 2 weken uitgaande van de eerste dag van de pensionperiode en nog 2 weken na het verblijf in het pension geldig zijn. Het vaccinatiebewijs dient de eigenaar bij aanvang van het verblijf te overhandigen aan de pensionhouder. Het pension is wettelijk verplicht het vaccinatiebewijs gedurende de pensionperiode in bewaring te houden.


Artikel 9. Parasieten; vlooien, wormen, teken e.d.
De eigenaar dient zijn dier ca. 1 week voor de pensionperiode behandeld te hebben tegen vlooien en teken en tevens te ontwormen. Indien bij aankomst of tijdens het verblijf van het gastdier blijkt dat het gastdier parasieten heeft, kan het gastdier in de quarantaineruimte geplaatst worden en door de
pensionhouder behandeld worden met de best werkzame middelen. De kosten hiervoor zullen aan de eigenaar doorberekend worden.


Artikel 10. Ziekte
Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft de pensionhouder het recht om op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te treffen, die hem in die situatie juist voorkomen. Deze kosten dienen bij het ophalen van het gastdier te worden voldaan. Bij constatering van een ernstige besmettelijke ziekte bij het brengen van het gastdier kan de toegang alsnog geweigerd worden. De eigenaar is verplicht te melden als zijn dier een schimmelinfectie heeft en ook als het dat heeft gehad.


Artikel 11. Gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst

 • Indien de eigenaar zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is Kattenhotel Vechtzicht:

 • niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de eigenaar beschikbaar te houden;•

 • gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen. Bovenstaande geldt niet als het de eigenaar niet is toe te rekenen.

 • Indien de eigenaar zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal Kattenhotel Vechtzicht de eigenaar aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de eigenaar aangewezen contactpersoon. Wanneer de eigenaar, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft Kattenhotel Vechtzicht het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs (d.w.z inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.

 • Voor het geval er in het dierenpension geen opnamecapaciteit meer is op het moment dat de eigenaar zich op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is Kattenhotel Vechtzicht verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijke termijn na het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het gastdier geregeld is. De eigenaar wordt hiervan op de hoogte gesteld.


Artikel 12. Overlijden van het gastdier

 • Kattenhotel Vechtzicht stelt na het overlijden van het gastdier de eigenaar of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De eigenaar, die zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van Kattenhotel Vechtzicht op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal Kattenhotel Vechtzicht het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen.

 • Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension overlijdt, kan Kattenhotel Vechtzicht door een dierenarts sectie laten verrichten. Kattenhotel Vechtzicht zal de eigenaar of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van de sectie komen voor rekening van Kattenhotel Vechtzicht.

De eigenaar kan:

 • sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts, indien Kattenhotel Vechtzicht besluit geen sectie uit te voeren; – door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren. In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening van de eigenaar.

 • Op verzoek van de eigenaar kan Kattenhotel Vechtzicht zorgdragen dat het stoffelijke overschot op kosten van de eigenaar wordt gecremeerd of begraven.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

De pensionhouder verplicht zich de grootst mogelijke zorg aan de gastdieren te besteden, tegelijkertijd komen partijen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de pensionhouder. De eigenaar is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de pensionhouder schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over de kat, tenzij dit de eigenaar niet is toe te rekenen. De eigenaar is tegenover het pension aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het

gastdier is veroorzaakt. Het pension is niet aansprakelijk voor door de eigenaar of derden geleden directe of indirecte schade die verband houden met de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomsten. Het pension is tegenover de eigenaar niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de eigenaar in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

Artikel 14. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij het pension. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de eigenaar zijn rechten verliest. 

bottom of page